| Zaloguj |
Prawo karne
Działy tematyczne

Przedawnienie wykonania kary

Agnieszka Zielińska
2012-06-21
Komentarz do art. 103 KK

Art. 103 KK określa terminy przedawnienia wykonania kary oraz środków karnych.

Przedawnienie wykonania kary

Upływ terminów wskazanych w art. 103 KK skutkuje przedawnieniem wykonania orzeczonej kary, w czego konsekwencji kara nie może być już wykonana. Bieg terminów przedawnienia wykonania kary liczy się od uprawomocnienia się wyroku skazującego. Długość terminów przedawnienia zależy od rodzaju i wysokości orzeczonej kary.

Nie można wykonać kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło:

-30 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą (art. 103 § 1 pkt 1 KK), czyli w razie skazania na karę co najmniej 5 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności włącznie albo na karę surowszą – przez karę surowszą rozumieć należy karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 i 5 KK);

-15 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat (art. 103 § 1 pkt 2 KK), czyli w razie skazania na karę pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 5 lat włącznie;

-10 lat – w razie skazania na inną karę (art. 103 § 1 pkt 3 KK), przez co należy rozumieć skazanie na karę inną aniżeli kara pozbawienia wolności, tj. na karę grzywny lub na karę ograniczenia wolności (art. 32 pkt 1 i 2 KK).

Przykład: Jan M. został skazany za przestępstwo rozboju na karę 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok skazujący uprawomocnił się 15 maja 2000 r. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nastąpi – zgodnie z art. 103 § 1 pkt 2 KK – po upływie 15 lat, licząc od dnia 15 maja 2000 r., czyli w dniu 15 maja 2015 r.

Przedawnienie wykonania środków karnych

Z art. 103 § 2 KK wynika, że przedawnienie wykonania środków karnych następuje z upływem:

-5 lat – w przypadku środków karnych, o których mowa w art. 39 pkt 1-4 oraz pkt 6 i 7, tj.:

-pozbawienia praw publicznych,

-zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

-zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

-obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

-zakazu wstępu na imprezę masową,

-zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

-nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

-zakazu prowadzenia pojazdów,

-przepadku,

-nawiązki,

-świadczenia pieniężnego;

-10 lat – w przypadku środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 5 KK, tj. obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kodeks nie przewiduje przedawnienia wykonania środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.

Bieg terminu przedawnienia wykonania środków karnych liczy się tak samo jak w przypadku biegu terminu przedawnienia wykonania kary, tj. od chwili uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Przykład: Jolanta D. została skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz sąd orzekł wobec niej środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 4 lat. Wyrok skazujący uprawomocnił się w dniu 10 stycznia 2009 r. Przedawnienie wykonania środka karnego nastąpi dopiero po upływie 5 lat, a więc w dniu 10 stycznia 2014 r.


Kodeks karny (110)