| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Czy pracodawca może odmówić wydania świadectwa pracy?

Skrodzka Ewa, radca prawny
2011-09-15
Pracodawca nie może uzależniać wydania pracownikowi świadectwa pracy od rozliczenia się z powierzonego mienia czy też zwrotu pożyczki zakładowej.

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy z chwilą zakończenia współpracy z podwładnym (art.97 KP). I to niezależnie od sposobu i przyczyn rozstania (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, czy też bez jego winy). Nawet jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku śmierci pracownika.  

Świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie. Co oznacza, że zasadniczo pracodawca powinien wręczyć je bezpośrednio pracownikowi w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, bo np. pracownik przebywa w areszcie, czy na zwolnieniu lekarskim – to szef może przesyłać ten dokument za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób (np. przez kuriera). Musi to jednak uczynić w ciągu 7 dni licząc od dnia ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik upoważnił na piśmie do odbioru świadectwa pracy inną osobę np. małżonka, to pracodawca może doręczyć je skutecznie właśnie tej osobie.

 

Przykład: Pracownik został zwolniony za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, jednocześnie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Ponieważ wyjechał na dłuższy okres za granicę do odbioru świadectwa pracy upoważnił na piśmie swojego syna.

 

W szczególnym przypadku, gdy ustanie stosunku pracy jest spowodowane śmiercią pracownika, pracodawca niezwłocznie sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie tego dokumentu może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca jego spadkobiercą.

 

Pracodawca musi pamiętać, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W konsekwencji, nie można wstrzymać się ze sporządzeniem i dostarczeniem pracownikowi tego dokumentu do czasu zwrotu powierzonego mienia, czy też spłaty zakładowej pożyczki.

 

Przykład: Pracownik ma na wyposażeniu służbowy laptop oraz telefon komórkowy. Pracodawca zobowiązał go do rozliczenia się z powierzonego mienia w ostatnim dniu wypowiedzenia. Pracownik jednak zachorował i nie stawił się do pracy już na tydzień przed końcem zatrudnienia. Pracodawca powinien nie czekać na zwrot służbowego mienia, wystawić świadectwo pracy i przesłać je pocztą na adres zamieszkania byłego pracownika w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.  

 


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)