| Zaloguj |
Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne
Działy tematyczne

Budynek gospodarczy, wiata, altana, ogród zimowy - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę

Ewa Kłos
2011-05-31
O tym czy budowa budynku gospodarczego, wiaty, altany lub ogrodu zimowego wymaga zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę, decyduje powierzchnia zabudowy.

Na początku należy wyjaśnić, iż poniżej przedstawione regulacje dotyczą jedynie budowy budynków gospodarczych, wiat, altan i przydomowych oranżerii w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Przez budynek gospodarczy należy tu rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczeniu, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Do kwalifikacji obiektu, jako gospodarczego, funkcja ta winna być dominująca i podstawowa. Tym samym, garaż nie jest budynkiem gospodarczym. Budynkiem gospodarczym jest natomiast szopa, schowek na narzędzia, spichlerz.

Wiata i altana nie są obiektami małej architektury. Altana stanowi lekką zabudowę ogrodową, często ażurową i ozdobną, która ma spełniać funkcję rekreacyjną, zwłaszcza chronić przed deszczem i słońcem. Wiata natomiast to lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, np. nad peronem kolejowym, parkingiem, magazynem czy przystankiem tramwajowym. Wiata stanowi pomieszczenie naziemne nieobudowane ze wszystkich stron lub nawet ścian pozbawione.

Natomiast przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) są to obiekty związane przez swoją funkcję z domem mieszkalnym, a nie np. oranżerie znajdujące się w parkach czy obiektach użyteczności publicznej, jak np. ogród botaniczny czy zoologiczny. Oranżeria to ogrzewany budynek o szklanym dachu i ścianach, a nie zabudowa tarasu czy przybudówka.

Zgłoszenia wymaga budowa tak rozumianych wolnostojących budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2. Należy przy tym zauważyć, iż w przypadku budowy jednego obiektu, który ma być pierwszym na danej działce, nie przewidziano ograniczeń w zakresie powierzchni działki. Regulacja nie wskazuje też minimalnego obszaru działki, na którym mogą zostać wybudowane obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 25 m2, a jedynie ogranicza ich ilość na konkretnym obszarze.

Przykład

Budowa jednego wolnostojącego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 19,84 m2 na działce o powierzchni 434 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę.

Zgłoszenia wymaga budowa wiaty, której powierzchnia zabudowy wynosi 25 m2 a wysokość około 3 m w najwyższym punkcie dachu.

Zamiar budowy altany o powierzchni zabudowy 9,5 m2 i wysokości 3 m wymaga zgłoszenia.

Przykład

Roboty budowlane polegające na budowie oranżerii na istniejącym tarasie, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie wystarcza również w przypadku budowy wiat przystankowych i peronowych oraz budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei.

Na podstawie zgłoszenia realizowana jest też budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, jeżeli obiekt ten ma stanowić uzupełnienie zabudowy zagrodowej w ramach istniejącej działki siedliskowej, tzn. istniejącej uprzednio zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, i jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Działka siedliskowa to działka, na której rolnik mieszka i pracuje, a zabudowa zagrodowa to zespół zabudowań na tej działce, składający się z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych (stodoły, obory, spichlerza). Zabudowa ta może być zwarta (gdy budynki się ze sobą stykają) lub wolnostojąca (gdy budynki się nie stykają), jednak musi znajdować się w tzw. jednym obejściu, ogrodzeniu, na zwartym obszarze;. Nie można przy tym mówić o uzupełnieniu zabudowy zagrodowej w sytuacji, gdy na działce znajduje się wyłącznie budynek mieszkalny, a brak jest jakichkolwiek zabudowań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Bez znaczenia przy tym jest czy na działce siedliskowej jest zrealizowany jeden, czy też kilka tego typu obiektów gospodarczych.

Przykład

Domek letniskowy nie może być uznany za obiekt uzupełniający zabudowę zagrodową.

Budowa budynków gospodarczych, wiat, altan i przydomowych oranżerii o parametrach oraz wskaźnikach przekraczających wyżej opisane, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

Prawo budowlane

art. 29 ust 1 pkt 1 lit a

art. 29 ust 1 pkt 2

art. 29 ust 1 pkt 5

art. 29 ust 1 pkt 6

Wykładnia:

KWANTUM.76938

LEX.558421

LEX.600137

LEX.573811

LEX.600120

Zagadnienia praktyczne:

art. 29 Prawa budowlanego - rozdział Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną

art. 29 Prawa budowlanego - rozdział Budynek gospodarczy, wiata i altana