| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Rozkład czasu pracy zatrudnionego na część etatu

Kula Przemysław, radca prawny
2011-05-31
To, w które dni zatrudniony na część etatu przychodzi do pracy wynika z umowy o pracę lub z harmonogramu ustalanego przez pracodawcę. Święto przypadające w inny dzień nie zmusza pracodawcy do oddania dnia wolnego, chyba że pracownik pracuje rzadziej niż 5 dni w tygodniu.

Zatrudniony w niepełnym etacie pracuje mniej godzin tygodniowo. Zatrudniony na 3/4 etatu powinien przepracować zwykle 30 godzin, zatrudniony na pół etatu - 20 godzin tygodniowo. Rozkład czasu pracy niepełnoetatowca należy zaplanować zgodnie z potrzebami związanymi z obsadą stanowiska, na określone dni tygodnia oraz na określone godziny. Możemy zaplanować rozkład pracy w ten sposób, że pracownik będzie świadczył pracę codziennie od poniedziałku do piątku. Możemy też określić, że pracownik zatrudniony na część etatu w niektórych dniach powszednich tygodnia będzie pracować przez 8 godzin, a w niektóre dni będzie miał wolne. Przykładowo, pracownik zatrudniony na pół etatu może pracować w poniedziałek i wtorek 8 godzin (np. od 8.00 do 16.00), we środy 4 godziny (np. od 12.00 do 16.00), a pozostałe dni tygodnia będzie miał wolne.

Harmonogram pracy możemy zamieścić w umowie o pracę, zawierając postanowienie, że pracownik zatrudniony na pół etatu pracuje w poniedziałek i wtorek 8 godzin (np. od 8.00 do 16.00), we środy 4 godziny (np. od 12.00 do 16.00). Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że zmiana takiego harmonogramu będzie każdorazowo wymagała albo aneksu do umowy o pracę, albo wypowiedzenia warunków umowy o pracę. Jest to zatem rozwiązanie dla pracodawcy bardzo nieelastyczne.

Lepszym rozwiązaniem jest określenie rozkładu czasu pracy w harmonogramie na przyjęty okres rozliczeniowy. W ten sposób, pracodawca indywidualnie wyznaczenia dni i godziny pracy niepełnoetatowca. Zmiana godzin wykonywania pracy nie wymaga zmiany umowy o pracę, a jedynie zmiany harmonogramu jej czasu. Należy pamiętać, że raz ustalony harmonogram nie może być dowolnie zmieniany. Powinien być ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem, na obowiązujący u danego pracodawcy okres rozliczeniowy. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach, np. konieczność zastępstwa nieobecnego pracownika (którego nieobecność nie była znana w trakcie tworzenia harmonogramu), dopuszcza się zmiany grafiku w trakcie okresu rozliczeniowego, tak aby zachować normalny tok pracy w zakładzie.

Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem, święto (dzień ustawowo wolny od pracy) wypada u niepełnoetatowca na dzień pracujący, obowiązujący go wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym zostanie obniżony proporcjonalnie do wymiaru etatu. Punktem wyjścia jest 8 godzin dla całego etatu. Zatem u pracownika pracującego na 3/4 etatu, święto wypadające w dniu roboczym obniża jego wymiar czasu pracy o 6 godzin. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na 3/4 etatu i ma dzień świąteczny w środę, w którą miał pracować 6 godzin, tego dnia ma wolne, a łączny wymiar czasu pracy obniżony jest o 6 godzin. Jeżeli natomiast święto wypada w dniu w którym pracownik zatrudniony na 3/4 etatu miał pracować 8 godzin, tego dnia nie przychodzi do pracy, ale jego wymiar zostaje obniżony jedynie o 6 godzin. Musi zatem w okresie rozliczeniowym „odpracować” z tego dnia dwie godziny, jakie uzyskał ponad obniżoną zgodnie z zasadą proporcjonalności liczbę godzin do przepracowania z powodu święta.

Jeżeli natomiast dzień świąteczny u niepełnoetatowca przypada w dniu wolnym od pracy zgodnie z harmonogramem, należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja obejmuje niepełnoetatowców pracujących zgodnie z rozkładem pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Jeżeli niepełnoetatowcy mają obowiązek pracować przeciętnie pięć dni w tygodniu, wymiar czasu pracy z powodu święta nie zostaje obniżony. Zatem w przypadku święta wypadającego w poniedziałek pracownik wykonujący pracę od wtorku do soboty, będzie miał do przepracowania dokładnie taką samą liczbę dni i godzin, jakby święta nie było. Druga sytuacja obejmuje niepełnoetatowców pracujących mniej niż pięć dni w tygodniu. Jeżeli u takiego pracownika święto zgodnie z przyjętym rozkładem przypada w dniu wolnym, obowiązujący go wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym zostanie obniżony proporcjonalnie do wymiaru etatu. Zatem u pracownika pracującego na 3/4 etatu, święto wypadające w dniu roboczym obniża jego tygodniowy wymiar czasu pracy o 6 godzin. Przykładowo: pracownik pracuje od wtorku do piątku. Święto wypada w poniedziałek, w który pracownik zgodnie z rozkładem nie ma obowiązku pracować. Mimo tego, tygodniowy wymiar czasu pracy (30 godzin) zostaje skrócony o 6 godzin.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

Kodeks pracy

Art. 130


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)