| Zaloguj |
Podatki dochodowe
Działy tematyczne

Czy podmiot leczniczy, utworzony przez spółkę, może korzystać ze zwolnienia z CIT po 1 lipca 2011 r.?

dr Krzysztof Janczukowicz
2011-10-07
Podmiot leczniczy, będący przedsiębiorcą, nie może korzystać ze zwolnienia z CIT pod rządami ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej.

Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji, w której spółka kapitałowa, tj. spółka akcyjna albo spółka z o.o., prowadzi działalność leczniczą.

Do 30 czerwca 2011 r. działalność ta była prowadzona w formie niepublicznego ZOZ-u (NZOZ). Przypomnijmy, że zwolnienie z CIT obejmuje podatników, których celem statutowym jest ochrona zdrowia (art. 17 ust. 1 pkt 4 CIT). Jednakże ze zwolnienia nie mogą korzystać spółki (art. 17 ust. 1c pkt 1 CIT). Ze względu na to zastrzeżenie powstała wątpliwość, czy NZOZ, którego założycielem jest właśnie spółka, może z tego zwolnienia korzystać. Orzecznictwo sądowe konsekwentnie odpowiadało twierdząco, biorąc pod uwagę wyraźnie odrębną podmiotowość samego NZOZ-u, nadawaną przez przepisy ustawy z 1991 r. o ZOZ-ach. Zob. w tym zakresie odrębne opracowanie.

1 lipca nie zmieniły się powołane wyżej przepisy ustawy o CIT, ale weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, zastępując ustawę z 1991 r. o ZOZ-ach. Na gruncie tej nowej ustawy należy postawić pytanie inne, dostosowane do nowej terminologii: czy podmiot leczniczy, będący przedsiębiorcą i mający formę spółki, jest spółką? Odpowiedź jest pozytywna. Na gruncie przepisów nowej ustawy nie widać podstaw do stwierdzenia, że podmiot leczniczy jest podmiotem odrębnym od samej spółki. Jeśli więc jest spółką, ze zwolnienia skorzystać nie może (art. 17 ust. 1c pkt 1 CIT).

Wątpliwość dotyczy jednak roku 2011. Otóż w polskim systemie podatkowym - dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego - funkcjonuje zasada, że nie można zmieniać regulacji dotyczących podatku dochodowego na niekorzyść podatników w ciągu roku podatkowego. Co więcej, to właśnie Trybunał Konstytucyjny nakazał, by zmiany podatku dochodowego były publikowane najpóźniej do końca listopada poprzedniego roku. Wydaje się, że zasada ta powinna być stosowana nie tylko wtedy, gdy zmieniają się przepisy podatkowe, ale także wtedy, gdy zmieniają się inne przepisy mające bezpośredni wpływ na powstanie czy wysokość zobowiązania podatkowego. A z taką sytuacją mamy tu do czynienia.

Podsumowując, podmioty lecznicze, które uprzednio funkcjonowały jako NZOZ-y utworzone przez spółki kapitałowe, mogą korzystać ze zwolnienia z CIT, ale tylko do końca 2011 r.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

ustawa o CIT

art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c pkt 1

ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej