| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

Skrodzka Ewa, radca prawny
2011-09-14
Każdy pozew, również w sprawach pracowniczych, musi zawierać określenie wartości przedmiotu sporu. W przypadku roszczeń majątkowych jest to najczęściej równowartość żądanej kwoty. W sprawach niemajątkowych kodeks określa szczególne reguły jej wyliczenia.

Wartość przedmiotu sporu jest jednym z ważnych elementów pozwu. Od tej wartości zależy niekiedy właściwość sądu, czy też wysokość opłat. W sprawach pracowniczych jej podanie i wyliczenie jest również wymagane. W sprawach o roszczenia pieniężne wartość przedmiotu sporu to równowartość żądanej kwoty (art. 19 KPC). Do tej kategorii należą sprawy pracownicze o zapłatę zaległego wynagrodzenia, w tym za pracę w nadgodzinach, również o odszkodowanie np. w związku z nieprawidłową treścią świadectwa pracy. Natomiast w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku (art. 231 KPC).

 

Przykład: Pan Adam zawarł z przedsiębiorstwem przedwstępną umowę o pracę – wskazując w niej wszystkie istotne elementy umowy finalnej m.in. 6 miesięczny okres trwania umowy i wynagrodzenie. Przedsiębiorstwo w umówionym terminie nie podpisało z Panem Adamem umowy o pracę i nie dopuściło go do świadczenia pracy. Pan Adam może więc żądać przed sądem nawiązania stosunku pracy. Wartość przedmiotu sporu w tym wypadku to równowartość umówionego wynagrodzenia pomnożona przez 6 miesięcy.  

 

Odnośnie rozwiązania stosunku pracy – to reguła wskazana w art. 231 KPC znajduje zastosowanie jeśli pracownik żąda powrotu do pracy (uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy). Jeżeli natomiast pracownik domaga się wyłącznie odszkodowania – to wartość przedmiotu sporu stanowi równowartość żądanej kwoty (III ZP 28/01).

 

Analogiczna reguła działa w sprawach dotyczących wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli pracownik domaga się odszkodowania za nieuzasadnione (niezgodne z prawem) wypowiedzenie warunków pracy i płacy, to kwota tego odszkodowania będzie wartością przedmiotu sporu. Jeśli natomiast pracownik wnosi o przywrócenie dotychczasowych warunków zatrudnienia, to wartość przedmiotu sporu stanowi suma wynagrodzenia za pracę sprzed jego zmianą za okres jednego roku niezależnie od tego, czy umowa o pracę uległa rozwiązaniu wskutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków, czy stosunek pracy trwa na zmienionych warunkach.

 

Jeżeli powód w jednym pozwie występuje z kilkoma roszczeniami, wówczas dla  każdego z nich należy wyliczyć wartość przedmiotu sporu.

 

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

            Kodeks postępowania cywilnego

                        art. 19, art. 231

Wykładnia:

                        OSNP.2002.15.350


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)