| Zaloguj |
Zamówienia publiczne
Działy tematyczne

Zaświadczenie o zdolności kredytowej

Marcel Włodarczyk
2011-08-03
Zaświadczenie o zdolności kredytowej wystawiane przez bank jest standardowym dokumentem potwierdzającym zdolność finansową wykonawcy. Dla jego skuteczności nie mają znaczenia dodatkowe warunki faktycznego udzielenia kredytu.

Jednym z warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest odpowiednia sytuacja finansowa wykonawcy. Oferent może wykazać spełnianie tego wymogu poprzez przedłożenie dokumentów świadczących o dysponowaniu odpowiednimi zasobami pieniężnymi. Jednakże nie każda firma jest w stanie udowodnić, że posiada w danym momencie stosowną kwotę na rachunku bankowym. Wyjściem z takiej sytuacji może być przedstawienie zamawiającemu zaświadczenia o zdolności kredytowej na sumę wymaganą w SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Literalne rozumienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej mogłoby prowadzić do tego, iż wykonawca powinien w zasadzie przedłożyć organizatorowi przetargu decyzję banku o przyznaniu lub przyrzeczeniu mu kredytu bankowego na konkretną sumę. Należy jednak pamiętać, iż oferent nie jest zobowiązany do uzyskania kredytu. Jego możliwości finansowe są badane wyłącznie pod kątem potencjalnej możliwości wykonania zamówienia. Można ją zatem ocenić na podstawie wstępnej oceny zdolności kredytowej przez bank, który opiniuje możliwość spłaty kredytu w określonej wysokości. W postępowaniu przetargowym nie chodzi bowiem o gwarancję i przyrzeczenie jednostki finansowej przyznania konkretnego kredytu, lecz o weryfikację zdolności kredytowej danego wykonawcy.

Zaświadczenia wystawiane przez banki zawierają niekiedy określone warunki przyznania kredytu. Niejednokrotnie budzi to wątpliwość zamawiających, którzy nie są pewni, czy oferent spełnia postawiony przez nich warunek udziału w postępowaniu.

Przykład:

Przetarg na budowę obiektu sportowego. Jednym z warunków udziału jest wykazanie się przez przystępującego posiadaniem środków własnych lub zdolności kredytowej w kwocie minimum 2.000.000 zł. Jeden z wykonawców składa ofertę, załączając do niej zaświadczenie z banku poświadczające posiadanie zdolności kredytowej na wymaganą sumę. Jednakże w treści tego dokumentu widnieje zastrzeżenie, że faktyczne udzielenie owego kredytu będzie możliwe po spełnieniu przez wykonawcę dodatkowych wymogów.

Zaświadczenie o zdolności kredytowej jest w istocie oświadczeniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot ten pozytywnie ocenia zdolność firmy do spłacania ewentualnego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie realizacji zamówienia. W związku z tym, iż taki dokument nie jest przyrzeczeniem pomocy finansowej, to instytucje finansowe często zamieszczają w nich zastrzeżenie mówiące o tym, iż faktyczne udzielenie kredytu będzie uzależnione od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych warunków. Takowe zastrzeżenie nie ujmuje jednak skuteczności samego zaświadczenia - a zatem nie może stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Potwierdziła to Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dn. 10 lutego 2011 r. (KWANTUM.105848). 


SIWZ (9)
Wadium (7)
Oferta (60)
Konkurs (2)