| Zaloguj |
VAT
Działy tematyczne

Od jakich towarów pozostałych przy likwidacji firmy należy odprowadzić VAT?

dr Krzysztof Janczukowicz, Marta Mackiewicz
2011-10-14
Remanent likwidacyjny powinien - dla rozliczenia VAT - obejmować nie tylko pozostałe w firmie środki obrotowe, ale także środki trwałe.

Po zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną oraz przy likwidacji spółki niemającej osobowości prawnej (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej) opodatkowaniu podlegają pozostałe w firmie w dniu likwidacji towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wątpliwości może rodzić pytanie, czy opodatkowanie powinno dotyczyć jedynie towarów handlowych, czy też powinno obejmować wszelkie towary pozostałe po zakończeniu działalności, łącznie ze środkami trwałymi. Organy podatkowe wyrażają pogląd, iż środki trwałe podlegają opodatkowaniu VAT-em, gdyż art. 14 ust. 1 VAT posługuje się ogólnym wyrażeniem „towary”, a w całej ustawie brak jest regulacji, która dzieliłaby je na nabyte lub wytworzone z zamiarem ich dalszej odsprzedaży i na nabyte lub wytworzone bez takiego zamiaru. Warto też zauważyć, że wraz z zaprzestaniem działalności rzeczy uznane za środki trwałe tracą ten status stając się towarami handlowymi, a zasada powszechności wymaga, aby podlegały opodatkowaniu.

Odrębnego rozpatrzenia wymaga natomiast kwestia opodatkowania kas fiskalnych.

Sądy rozpatrujące sprawy podatników w związku z odprowadzaniem VAT-u przy likwidacji działalności zaznaczają, że uregulowania art. 14 ust. 1 należy odnosić do towarów, które mogą być odsprzedane w tym charakterze, w jakim zostały nabyte.

Wydaje się, że kasy fiskalne nie spełniają tego warunku. Do każdego tego typu urządzenia przypisany jest konkretny NIP, tym samym kasa fiskalna może być wykorzystana do rejestrowania czynności opodatkowanych jedynie przez podmiot, do którego przypisany jest ten numer. Widoczny staje się więc fakt, iż kasy fiskalne nie mogą być odsprzedane w takim charakterze, w jakim zostały nabyte, a więc nie powinny być ujmowane w spisie z natury.

Spis z natury nie powinien obejmować także towarów, które podatnik przekazał swojemu kontrahentowi jako inwestycję w obcym środku trwałym (np. najemca pozostawia przedmioty, które wstawił do wynajmowanego pomieszczenia). Tego typu przekazanie towarów traktowane jest na gruncie VAT-u jako dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

ustawa o VAT

art. 14 ust. 1, ust. 4

Wykładnia:

środki trwałe

int.KWANTUM.16931

kasy fiskalne

orz.KWANTUM.63013

przekazanie inwestycji w obcym środku trwałym

int. KWANTUM 9603

Zagadnienia praktyczne:

art. 14 - rozdział Opodatkowanie towarów w związku z likwidacją działalności