| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Nagroda jubileuszowa

Skrodzka Ewa, radca prawny
2011-05-31
Nagroda jubileuszowa jest specjalną gratyfikacją związaną ze stażem pracy. Najczęściej warunki jej przyznania określa regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy.

Długoletni pracownicy są nieocenioną pomocą dla pracodawcy, szczególnie w prowadzeniu spraw bieżących, bowiem znają bardzo dobrze zakład pracy. Dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi stają się niejednokrotnie mentorami nowo przyjętych pracowników. Zapewniają ciągłość wypracowanym schematom i metodom pracy.

Jednym ze sposób na docenienie takiej lojalnej, sumiennej i długotrwałej pracy jest przyznanie wieloletniemu pracownikowi nagrody jubileuszowej. Niestety, nie każdy oddany pracownik może liczyć na taką gratyfikację. Nie jest to bowiem świadczenie wynikające z Kodeksu pracy, a więc nie ma charakteru powszechnego. Tylko niektóre ustawy szczególne przewidują wypłatę nagród jubileuszowych dla poszczególnych kategorii pracowników (pracowników administracji państwowej i samorządowej, poczty polskiej, sędziów, prokuratorów, nauczycieli, górników). Pozostali pracownicy mogą jedynie liczyć na dobrą wolę pracodawcy oraz zaangażowanie związków zawodowych. Przyznanie nagrody jubileuszowej może bowiem przewidywać regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy. Wydaje się również, że nie ma przeszkód, aby taką nagrodę zapewnić pracownikowi w umowie o pracę.

Ponieważ nagroda jubileuszowa nie jest regulowana przepisami Kodeksu pracy, to wszystkie warunki jej przyznania powinny zostać szczegółowo określone w regulaminie lub układzie. Należy przede wszystkim wskazać częstotliwość jej przyznawania oraz wysokość. W praktyce najczęściej wypłatę pierwszej nagrody jubileuszowej przewiduje się po przepracowaniu co najmniej dwudziestu lat, a kolejne gratyfikacje przysługują co lat pięć. Pracodawca może jednak ten czas skrócić. Jest to szczególnie uzasadnione w branżach, gdzie występuje duża rotacja kadry. Nagroda jubileuszowa przysługuje więc za określony staż pracy.

Dopuszczalne jest ograniczenie tego stażu jedynie do danego zakładu pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby regulamin czy układ zbiorowy przewidywał możliwość doliczenia lat przepracowanych u innego pracodawcy (wszystkich lub tylko jakiejś części). W takim wypadku, aby otrzymać nagrodę pracownik musi wykazać pozazakładowy staż przedkładając świadectwa pracy albo inne dowody (dokumenty z ZUS, odcinki wypłaty wynagrodzenia, zeznania świadków). Również wysokość nagrody pozostaje w gestii pracodawcy. Najczęściej stanowi ona równowartość jednej lub kilku pensji pracownika.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z ostatnim dniem okresu pracy uprawniającego do jej przyznania, bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Przykład:

Regulamin wynagradzania przewiduje prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach pracy, pracownik nabywa prawo do tej nagrody w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniu, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Sposób obliczania nagrody oraz termin jej wypłaty, w praktyce pozwala odróżnić ją od dodatku stażowego, który jest najczęściej wypłacany comiesięcznie i stanowi niewielki procent wynagrodzenia np. 5 %.

Jeżeli nagroda poddaje się kontroli co do przesłanek przyznania i ustalenia jej wysokości, stanowi składnik wynagrodzenia podobny do premii. Znaczy to, że jeśli pracodawca odmówi wypłaty nagrody, pracownik może skierować sprawę do sądu. Wyjątkowo nagroda jubileuszowa może mieć jednak charakter uznaniowy. Wówczas jej wypłaca zależy od dobrej woli pracodawcy.

Przykład:

Regulamin pracy przewiduje wypłatę nagrody jubileuszowej po 15 latach pracy. Jednocześnie wskazuje, że jej wysokość ustala każdorazowo pracodawca.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

KP

art. 78

Wykładnia:

OSNP.2009.19-20.259

OSNP.2005.6.83

OSNC.1992.1.10

KWANTUM.94222

Zagadnienia praktyczne:

art. 78 KP - rozdział Nagroda jubileuszowa


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)