| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Czy stawienie się do pracy wyklucza zwolnienie pracownika ze względu na przedłużającą się nieobecność?

Kuropatwa Paweł, radca prawny
2011-05-31
Pracownika powracającego po dłuższym zwolnieniu lekarskim trzeba wysłać na badania kontrolne. Jeśli wypadną niepomyślnie, zamiast dopuszczać go do pracy, będzie można rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia.

Firma nierzadko zmuszona jest zatrudniać pracownika, który miesiącami przebywa na zwolnieniu. W tym okresie nie można mu bowiem wypowiedzieć umowy. Aby natomiast zwolnić go z powodu przedłużającej się nieobecności, musi upłynąć wiele miesięcy. Co więcej, odzyskanie zdolności i stawienie się w pracy przed upływem okresu ochronnego wyklucza zwolnienie w tym trybie. Jeśli pracownik w rzeczywistości nie choruje naprawdę, a zwolnienie jest dla niego tylko łatwym źródłem dochodu (wynagrodzenie, świadczenia z ZUS), często na kilka dni przed upływem okresu ochronnego stawia się do pracy tylko po to, by za moment znowu „zachorować”. Takie zachowanie nie zawsze jednak pozbawia pracodawcę możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Stawienie się pracownika w firmie nie oznacza, że jest on zdolny do podjęcia pracy. Jeżeli niezdolność trwała co najmniej 31 dni, pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien przejść kontrolne badania lekarskie. Obowiązek skierowania na te badania spoczywa na pracodawcy. Zaświadczenie lekarskie o zdolności lub niezdolności do pracy powracającego pracownika pozwala podjąć dalsze kroki. I tak, stawiennictwo w pracy uniemożliwi szefowi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdy pracownik po powrocie jest zdolny wykonywać obowiązki na dotychczasowym stanowisku. Mowa tu o odzyskaniu rzeczywistej zdolności do tej samej pracy, wobec której uprzednio orzeczono niezdolność wykonywania - nie zaś innej, względnie tej samej lecz w innych warunkach. Przykładowo, jeżeli przed zwolnieniem pracownik zajmował stanowisko magazyniera i do jego obowiązków należało przenoszenie ciężkich przedmiotów, to po powrocie musi być zdolny do tej konkretnej pracy. Nie wystarcza więc ogólna zdolność do pracy w magazynie przy pracach lekkich. Tak więc gdy niezdolność do konkretnej pracy (np. z powodu przedłużającej się choroby) zostanie stwierdzona w toku badań kontrolnych oraz ponadto zostaną spełnione pozostałe warunki, szef może natychmiast zwolnić pracownika.

Zdarza się też, że pracownik w celu przerwania długiego okresu swojej niezdolności do pracy, zamierza udać się na urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu udzielonego przez pracodawcę jest równoznaczne ze skutecznym stawianiem się do pracy. Powoduje ustanie przyczyny nieobecności i uniemożliwia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Dlatego, gdy niezdolność do pracy przedłuża się, lub pracownik nie przedstawi orzeczenia dopuszczającego go do pracy, to pracodawca który chce się rozstać z pracownikiem, nie powinien udzielać mu urlopu wypoczynkowego.

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

Kodeks pracy

art. 53, art. 229

rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

§ 1 ust. 1 pkt 1

Wykładania:

OSNP.2005.18.282

OSNP.2003.2.40

OSNP.2006.3-4.49


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)